SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid 19 Szkoła Podstawowa

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej  SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 68 ust, 1 pkt. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ), w związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( DZ. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku, z dnia 5 sierpnia 2020 r. zarządza się co następuje;

§ 1

1.      Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2020/2021, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia podejrzenia zakażeniem COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020

..........................

(podpis dyrektora )

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej

Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie z dnia 31.08.2020 r.

 

 

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Katolickiej Szkoły  Podstawowej Specjalnej  SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć w roku szkolnym 2020/2021.

 

§ 1

1.      Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2.      Celem procedury jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć.

 

§ 2

Ustalenia ogólne

1.      Na terenie placówki odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz rewalidacyjne.

2.      Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

3.      Za bezpieczeństwo i postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS w czasie COVID-19 odpowiada dyrektor szkoły.

4.      Każda osoba wchodząca na teren placówki zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

5.      Osoby wchodzące na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała. 

 

PRACOWNICY SZKOŁY

1.        Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez główne wejście.

2.        Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy obowiązuje odkażanie  rąk płynem do dezynfekcji.

3.        Kadra pedagogiczna po wejściu udaje się pokoju nauczycielskiego a potem bezpośrednio do wyznaczonych pomieszczeń.

4.        Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

5.        Na tablicy ogłoszeń widnieją numery telefonów do Stacji Sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych , z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

6.        Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7.        Pracownicy mający bezpośredni kontakt z uczniami pracują według harmonogramu.

8.        Jeżeli pracownik szkoły lub przewozu szkolnego zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma prawo odmówić wejścia lub przewozu ucznia do placówki.

 

UCZNIOWIE

1.        Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.        Uczniowie wchodzą na teren placówki przypisanym wejściem.

3.        Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00 przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym  harmonogramem:

Przedszkole- godzina 7.00                                               

Klasy I-III- godzina 7.40

Klasy IVa, IVb, VA, VB, VIB, VIIc- godzina 7.45

Klasy VI A, VIB, VI B- godzina 7.50

Klasy 7A,VIIIA-  godzina 7.55

  Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w wyznaczonej szatni i zajmują tam wyznaczone miejsca.

4.        Po przebraniu się uczeń udaje się  do klasy lub do wyznaczonej sali i oczekuje na zajęcia szkolne.

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNEJ

1.      Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według planu w jednej sali zajęć z wyjątkiem zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.

2.      W każdej sali przy wejściu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. 

3.      W sali lekcyjnej może przebywać tylko jedna klasa z nauczycielem i opiekunem.

4.      Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach. 

5.      Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

6.      Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

7.      W sali lekcyjnej znajdują się tylko przedmioty łatwe do dezynfekcji. 

8.      Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia odbywać się co najmniej raz na godzinę.  

9.      Na bieżąco należy  dezynfekować sale ze szczególnym uwzględnieniem stolików, krzeseł, materacy.  

10.  Wszystkie niezbędne czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonywane są zgodnie z obowiązującym w placówce przydziałem obowiązków. 

11.  Zużyte środki ochrony osobistej należy  umieszczać w pojemnikach do tego wyznaczonych.   

12.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, zorganizowanej w sali świetlicowej lub innej wyznaczonej planem sali dydaktycznej.   

13.  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).  

14.  Żywienie w placówce odbywa się według następujących zasad: 

·         Uczniowie danego zespołu klasowego spożywają drugie śniadanie oraz obiad                               w przydzielonych im na stałe salach lekcyjnych przy stolikach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

·         Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania oraz przerwą obiadową, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stolików, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce. 

·         Przed obiadem wyznaczony pracownik rozwozi i rozdaje obiady dla danej klasy                         na jednorazowych naczyniach oraz jednorazowe sztućce, a następnie zbiera i odpowiednio zabezpiecza zużyte naczynia i sztućce. 

 

§ 3 

Organizacja pracy nauczycieli i specjalistów

 

1.      Nauczyciele i specjaliści pracują  wg  ustalonego  planu zajęć.

2.      Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel czeka na uczniów w przydzielonej sali lekcyjnej gdzie odbywają się wszystkie zajęcia danego oddziału.

3.      Nauczyciele prowadzą zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami tak, aby zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami uczniów z różnych oddziałów równocześnie, czy przemieszczanie się uczniów pomiędzy poszczególnymi oddziałami. 

4.      Wychowawcy lub nauczyciele na pierwszej lekcji wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

5.      Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji GIS dla uczniów i nadzorują częste mycie rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

6.      W miarę możliwości  pogodowych lekcje każdego typu  mogą odbywać się w terenie wokół szkoły .

7.      Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły.

8.      Każdy nauczyciel dba, aby w miarę możliwości uczniowie zachowywali dystans społeczny- przynajmniej 1,5 metra miedzy sobą i nauczycielem.

9.      Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w sali lekcyjnej z możliwością wyjścia według określonego harmonogramu.

10.  Uczniowie jak najwięcej czasu powinni spędzać na świeżym powietrzu.

11.  Nauczyciele i specjaliści stosują wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.

12.  Wychowawcy organizują pracę swojej klasy, kontaktują się z nauczycielami uczącymi i rodzicami uczniów. Są w stałym kontakcie z wicedyrektorem i dyrektorem szkoły. Zbierają oświadczenia i inną dokumentację od rodziców.

13.  Wychowawcy zobowiązani są do aktualizowania na bieżąco w dziennikach lekcyjnych oraz sekretariacie uczniowskim numerów telefonów do rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

Organizacja zajęć specjalistycznych

1.      Nauczyciele rewalidacji

            a)  Realizują zajęcia z dziećmi na terenie szkoły  wg  ustalonego harmonogramu.

b) Prowadzą zajęcia w  przyporządkowanych salach.

c) Na zajęciach wykorzystują pomoce dydaktyczne, które są dezynfekowane po każdych zajęciach.

d)  Organizują pracę tak, aby uczniowie nie kontaktowali się bezpośrednio ze sobą.

e)  Organizują zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem pracy przy otwartych oknach.

f)  Obserwują uczniów pod względem zdrowotnym i informują dyrektora o potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem lub jakiejkolwiek wątpliwości wynikającej z pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.

g)  Po zakończonych zajęciach odprowadzają ucznia, który posiada zgodę na samodzielny powrót do drzwi wyjściowych, lub przekazują pod opiekę świetlicy, rodzicowi / opiekunowi. 

 

Organizacja nauczania indywidualnego

Organizacja zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacji w przedszkolu

 

 

1.Nauczyciele specjaliści:

a) Realizują zajęcia z dziećmi na terenie Szkoły  wg  ustalonego harmonogramu.  

b) Prowadzą zajęcia w  przyporządkowanych salach . Zabronione jest przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami. 

c) Wyjaśniają, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

d)  Organizują pracę tak, aby dzieci i ich rodzice nie kontaktowali się bezpośrednio ze sobą.

e)  Organizują zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem pracy przy otwartych oknach.

f)  Obserwują dzieci pod względem zdrowotnym i informują dyrektora o potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem lub jakiejkolwiek wątpliwości wynikającej z pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.

g) Stosują wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.

2. Działania nauczyciela specjalisty przed rozpoczęciem zajęć:

a) Rekomenduje się wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie stanu zdrowia dziecka.

b) Gromadzi Oświadczenie oraz karty rejestracji zajęć.

 

§ 4

Organizacja pracy pomocy nauczyciela

 

1.      Pomoce nauczyciela odbierają uczniów od rodzica lub od przewoźnika, i prowadzą do sali, w której uczniowie mają zajęcia.

2.      Czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonują zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.

3.      Wietrzą salę zajęć co najmniej raz na godzinę.

4.      Dezynfekują sale zajęć rewalidacyjnych pomiędzy  wejściem uczniów.

5.      Wykonują codziennie, bieżące prace porządkowe w sali,  (ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości stolików, krzeseł , materacy, drzwi i klamek) i  toalecie.

§ 5

Organizacja pracy pracowników obsługi

 

1.      Pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie dotykowe –poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych oraz miejsca odbioru uczniów przez rodziców lub przewoźnika, systematycznie uzupełnia pojemniki z płynem do dezynfekcji.

2.      Na bieżąco monitorują stan dozowników na mydło oraz ręczników i papieru toaletowego.

3.      W przypadku podejrzenia zarażeniem COVID-19 u osób przebywających w danej sali przeprowadza sprzątanie i dezynfekcję tego pomieszczenia oraz ciągów komunikacyjnych.

 

§ 6

Organizacja pracy opiekuna przewozu;

 

1.      Uprawnieni uczniowie są dowożeni na zajęcia przewozami szkolnymi.

2.      Przewoźnik stosuje dotychczasowe przepisy dotyczące przewozu dzieci, oraz wyposażony jest w środki ochrony osobistej.

3.      Opiekun przewozu stosuje wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące bezpieczeństwa i opieki podczas przewozu uczniów .

4.      Na miejsce zbiórki uczniowie przychodzą z opiekunem. 

5.      Uczniowie i opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

6.      Podczas wsiadania do busa nauczyciel dezynfekuje uczniom dłonie. 

7.      W przypadku stwierdzenia objawów choroby opiekun ma prawo odmówić zabrania ucznia do placówki , pozostawiając go pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego jednocześnie informując o zaistniałej sytuacji przełożonego.

8.      Opiekun dba o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przewozu dzieci: uczniowie w busie siedzą zgodnie z wytycznymi nauczyciela i mają założone maseczki. 

9.      Za posiadanie przez ucznia maseczki odpowiada opiekun lub rodzic. 

 

 

 

 

 

§ 7

Organizacja pracy pielęgniarki;

 

1.      Pielęgniarka udziela uczniowi pierwszej pomocy na zgłoszenie nauczyciela.

2.      W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym pielęgniarka przebywa tylko z jednym dzieckiem.

3.      W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, pielęgniarki poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinny stosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

4.      Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuch barierowy wodoodporny.19

 

§ 8

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia COVID- 19

 

1.      Dziecko u którego stwierdzono podejrzenia zakażeniem COVID- 19 przez pielęgniarkę wyposażoną w środki ochrony osobistej zostaje odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu- izolatce. 

2.      Pielęgniarka  pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu z dzieckiem utrzymując w miarę możliwości dystans społeczny minimum 2 metry odległości.

3.      Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji.

4.      Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

5.      Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego samopoczucia dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6.      Pracownik , u którego stwierdzono podejrzenie zakażeniem COVIT-19 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.  

7.      Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

§ 9

Rodzice uczniów

1.      Rodzice i opiekunowie uczniów zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego związanego z  pandemią COVID-19, dostępnych na stronie internetowej szkoły;

2.      Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3.      Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.      Przyprowadzają do szkoły lub odprowadzają do przewozu tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Dotyczy to również objawów innych chorób, w tym przeziębienia.

5.      Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

6.      Rodzice/opiekunowie są zobligowani, aby po przebytej chorobie dziecka dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

7.      Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły, nie wchodzi na teren placówki.

8.      Opiekunowie dzieci odprowadzający dzieci w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora mogą wejść na teren szkoły i przebywać wyłącznie w strefie wydzielonej (hol na parterze, winda, prawa strona klatki schodowej).

9.       Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. 

10.  Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 

11.  Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica.   

12.  Rodzice/opiekunowie pilnują aby dziecko nie zabierało do szkoły zbędnych przedmiotów.

13.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

14.  Rodzice/opiekunowie zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

15.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły.

16.  Rodzice/opiekunowie dbają o higienę osobistą dziecka, ubierają je codziennie w czystą odzież, stosowną do pogody.

17.  Rodzice/opiekunowie zaopatrują dziecko w niezbędne środki higieniczne używane przez nie.

18.  Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

19.  Osoba wyznaczona przez dyrektora  może przy wejściu do szkoły dokonywać pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

20.  Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej lub pomiar temperatury będzie podwyższony dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły.

21.  Pomoc nauczyciela pomaga dziecku rozebrać się z odzieży wierzchniej  pozostawiając ją  w wyznaczonym miejscu w szatni i zaprowadza dziecko do wyznaczonej sali lekcyjnej.

22.  Rodzic/ opiekun prawny o zadeklarowanej godzinie przychodzi do szkoły po dziecko.

23.  Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Szkole, które dostępne są na stronie internetowej szkoły i poświadczają podpisaniem oświadczenia które dostarczają do wychowawców klas najpóźniej do 1 września

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 

1.      Na czas pandemii  należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2.       W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią trzeba pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 metra, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.

3.      Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

4.       Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom, zgodnie z ustaleniami: za pomocą poczty elektronicznej,  SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

5.       Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.

6.      Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  nauczycieli, innych pracowników szkoły należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkolyspecjalnespsk@o2.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numerem telefonu 34 3707955 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

7.      Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na www.szkolyspecjalnespsk@o2.pl   lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

.................................................

    (imię i nazwisko ucznia)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

1.      Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć”, będącą załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.

2.      Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w/w procedur związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły lub przewozu przywożącego dziecko do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

3.      Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

4.      Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

-przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

-w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

5.      Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

6.      Nikt z członków naszej rodziny w ciągu 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem lub przebywającą w kwarantannie.

7.      Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

 

 

..............................................                                           …………......................................

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej  SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 68 ust, 1 pkt. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ), w związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( DZ. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku, z dnia 5 sierpnia 2020 r. zarządza się co następuje;

§ 1

 1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2020/2021, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.
 2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia podejrzenia zakażeniem COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020

..........................

(podpis dyrektora )

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej

Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie z dnia 31.08.2020 r.

 

 

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Katolickiej Szkoły  Podstawowej Specjalnej  SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć w roku szkolnym 2020/2021.

 

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem procedury jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć.

 

§ 2

Ustalenia ogólne

 1. Na terenie placówki odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz rewalidacyjne.
 2. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 3. Za bezpieczeństwo i postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS w czasie COVID-19 odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Każda osoba wchodząca na teren placówki zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 5. Osoby wchodzące na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała.

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 1. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez główne wejście.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy obowiązuje odkażanie  rąk płynem do dezynfekcji.
 3. Kadra pedagogiczna po wejściu udaje się pokoju nauczycielskiego a potem bezpośrednio do wyznaczonych pomieszczeń.
 4. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 5. Na tablicy ogłoszeń widnieją numery telefonów do Stacji Sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych , z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 7. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z uczniami pracują według harmonogramu.
 8. Jeżeli pracownik szkoły lub przewozu szkolnego zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma prawo odmówić wejścia lub przewozu ucznia do placówki.

 

UCZNIOWIE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie wchodzą na teren placówki przypisanym wejściem.
 3. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00 przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym  harmonogramem:

Przedszkole- godzina 7.00                                               

Klasy I-III- godzina 8.40

Klasy IVa, IVb, VA, VB, VIB, VIIc- godzina 8.45

Klasy VI A, VIB, VI B- godzina 8.50

Klasy 7A,VIIIA-  godzina 8.55

  Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w wyznaczonej szatni i zajmują tam wyznaczone miejsca.

 1. Po przebraniu się uczeń udaje się  do klasy lub do wyznaczonej sali i oczekuje na zajęcia szkolne.

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNEJ

 1. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według planu w jednej sali zajęć z wyjątkiem zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.
 2. W każdej sali przy wejściu znajdują się środki do dezynfekcji rąk.
 3. W sali lekcyjnej może przebywać tylko jedna klasa z nauczycielem i opiekunem.
 4. Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach.
 5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 6. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W sali lekcyjnej znajdują się tylko przedmioty łatwe do dezynfekcji.
 8. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia odbywać się co najmniej raz na godzinę.
 9. Na bieżąco należy  dezynfekować sale ze szczególnym uwzględnieniem stolików, krzeseł, materacy.

10.  Wszystkie niezbędne czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonywane są zgodnie z obowiązującym w placówce przydziałem obowiązków.

11.  Zużyte środki ochrony osobistej należy  umieszczać w pojemnikach do tego wyznaczonych. 

12.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, zorganizowanej w sali świetlicowej lub innej wyznaczonej planem sali dydaktycznej. 

13.  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

14.  Żywienie w placówce odbywa się według następujących zasad:

 • Uczniowie danego zespołu klasowego spożywają drugie śniadanie oraz obiad                               w przydzielonych im na stałe salach lekcyjnych przy stolikach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania oraz przerwą obiadową, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stolików, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 • Przed obiadem wyznaczony pracownik rozwozi i rozdaje obiady dla danej klasy                         na jednorazowych naczyniach oraz jednorazowe sztućce, a następnie zbiera i odpowiednio zabezpiecza zużyte naczynia i sztućce.

 

§ 3 

Organizacja pracy nauczycieli i specjalistów

 

 1. Nauczyciele i specjaliści pracują  wg  ustalonego  planu zajęć.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel czeka na uczniów w przydzielonej sali lekcyjnej gdzie odbywają się wszystkie zajęcia danego oddziału.
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami tak, aby zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami uczniów z różnych oddziałów równocześnie, czy przemieszczanie się uczniów pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 4. Wychowawcy lub nauczyciele na pierwszej lekcji wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 5. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji GIS dla uczniów i nadzorują częste mycie rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 6. W miarę możliwości  pogodowych lekcje każdego typu  mogą odbywać się w terenie wokół szkoły .
 7. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły.
 8. Każdy nauczyciel dba, aby w miarę możliwości uczniowie zachowywali dystans społeczny- przynajmniej 1,5 metra miedzy sobą i nauczycielem.
 9. Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w sali lekcyjnej z możliwością wyjścia według określonego harmonogramu.

10.  Uczniowie jak najwięcej czasu powinni spędzać na świeżym powietrzu.

11.  Nauczyciele i specjaliści stosują wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.

12.  Wychowawcy organizują pracę swojej klasy, kontaktują się z nauczycielami uczącymi i rodzicami uczniów. Są w stałym kontakcie z wicedyrektorem i dyrektorem szkoły. Zbierają oświadczenia i inną dokumentację od rodziców.

13.  Wychowawcy zobowiązani są do aktualizowania na bieżąco w dziennikach lekcyjnych oraz sekretariacie uczniowskim numerów telefonów do rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

Organizacja zajęć specjalistycznych

 1. Nauczyciele rewalidacji

            a)  Realizują zajęcia z dziećmi na terenie szkoły  wg  ustalonego harmonogramu.

b) Prowadzą zajęcia w  przyporządkowanych salach.

c) Na zajęciach wykorzystują pomoce dydaktyczne, które są dezynfekowane po każdych zajęciach.

d)  Organizują pracę tak, aby uczniowie nie kontaktowali się bezpośrednio ze sobą.

e)  Organizują zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem pracy przy otwartych oknach.

f)  Obserwują uczniów pod względem zdrowotnym i informują dyrektora o potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem lub jakiejkolwiek wątpliwości wynikającej z pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.

g)  Po zakończonych zajęciach odprowadzają ucznia, który posiada zgodę na samodzielny powrót do drzwi wyjściowych, lub przekazują pod opiekę świetlicy, rodzicowi / opiekunowi. 

 

Organizacja nauczania indywidualnego

Organizacja zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacji w przedszkolu

 

 

1.Nauczyciele specjaliści:

a) Realizują zajęcia z dziećmi na terenie Szkoły  wg  ustalonego harmonogramu.  

b) Prowadzą zajęcia w  przyporządkowanych salach . Zabronione jest przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami. 

c) Wyjaśniają, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

d)  Organizują pracę tak, aby dzieci i ich rodzice nie kontaktowali się bezpośrednio ze sobą.

e)  Organizują zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem pracy przy otwartych oknach.

f)  Obserwują dzieci pod względem zdrowotnym i informują dyrektora o potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem lub jakiejkolwiek wątpliwości wynikającej z pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.

g) Stosują wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.

2. Działania nauczyciela specjalisty przed rozpoczęciem zajęć:

a) Rekomenduje się wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie stanu zdrowia dziecka.

b) Gromadzi Oświadczenie oraz karty rejestracji zajęć.

 

§ 4

Organizacja pracy pomocy nauczyciela

 

 1. Pomoce nauczyciela odbierają uczniów od rodzica lub od przewoźnika, i prowadzą do sali, w której uczniowie mają zajęcia.
 2. Czynności związane z higieną i samoobsługą uczniów, wykonują zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.
 3. Wietrzą salę zajęć co najmniej raz na godzinę.
 4. 4.      Dezynfekują sale zajęć rewalidacyjnych pomiędzy  wejściem uczniów.
 5. Wykonują codziennie, bieżące prace porządkowe w sali,  (ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości stolików, krzeseł , materacy, drzwi i klamek) i  toalecie.

§ 5

Organizacja pracy pracowników obsługi

 

 1. Pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie dotykowe –poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych oraz miejsca odbioru uczniów przez rodziców lub przewoźnika, systematycznie uzupełnia pojemniki z płynem do dezynfekcji.
 2. Na bieżąco monitorują stan dozowników na mydło oraz ręczników i papieru toaletowego.
 3. W przypadku podejrzenia zarażeniem COVID-19 u osób przebywających w danej sali przeprowadza sprzątanie i dezynfekcję tego pomieszczenia oraz ciągów komunikacyjnych.

 

§ 6

Organizacja pracy opiekuna przewozu;

 

 1. Uprawnieni uczniowie są dowożeni na zajęcia przewozami szkolnymi.
 2. Przewoźnik stosuje dotychczasowe przepisy dotyczące przewozu dzieci, oraz wyposażony jest w środki ochrony osobistej.
 3. Opiekun przewozu stosuje wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące bezpieczeństwa i opieki podczas przewozu uczniów .
 4. Na miejsce zbiórki uczniowie przychodzą z opiekunem.
 5. Uczniowie i opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa
 6. Podczas wsiadania do busa nauczyciel dezynfekuje uczniom dłonie.
 7. W przypadku stwierdzenia objawów choroby opiekun ma prawo odmówić zabrania ucznia do placówki , pozostawiając go pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego jednocześnie informując o zaistniałej sytuacji przełożonego.
 8. Opiekun dba o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przewozu dzieci: uczniowie w busie siedzą zgodnie z wytycznymi nauczyciela i mają założone maseczki.
 9. Za posiadanie przez ucznia maseczki odpowiada opiekun lub rodzic.

 

 

 

 

 

§ 7

Organizacja pracy pielęgniarki;

 

 1. Pielęgniarka udziela uczniowi pierwszej pomocy na zgłoszenie nauczyciela.
 2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym pielęgniarka przebywa tylko z jednym dzieckiem.
 3. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, pielęgniarki poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinny stosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 4. Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuch barierowy wodoodporny.19

 

§ 8

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia COVID- 19

 

 1. Dziecko u którego stwierdzono podejrzenia zakażeniem COVID- 19 przez pielęgniarkę wyposażoną w środki ochrony osobistej zostaje odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu- izolatce. 
 2. Pielęgniarka  pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu z dzieckiem utrzymując w miarę możliwości dystans społeczny minimum 2 metry odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego samopoczucia dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
 6. 6.      Pracownik , u którego stwierdzono podejrzenie zakażeniem COVIT-19 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.  
 7. 7.      Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

§ 9

Rodzice uczniów

 1. Rodzice i opiekunowie uczniów zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego związanego z  pandemią COVID-19, dostępnych na stronie internetowej szkoły;
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do szkoły lub odprowadzają do przewozu tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Dotyczy to również objawów innych chorób, w tym przeziębienia.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 6. Rodzice/opiekunowie są zobligowani, aby po przebytej chorobie dziecka dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 7. Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły, nie wchodzi na teren placówki.
 8. Opiekunowie dzieci odprowadzający dzieci w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora mogą wejść na teren szkoły i przebywać wyłącznie w strefie wydzielonej (hol na parterze, winda, prawa strona klatki schodowej).
 9. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

10.  Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

11.  Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 

12.  Rodzice/opiekunowie pilnują aby dziecko nie zabierało do szkoły zbędnych przedmiotów.

13.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

14.  Rodzice/opiekunowie zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

15.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły.

16.  Rodzice/opiekunowie dbają o higienę osobistą dziecka, ubierają je codziennie w czystą odzież, stosowną do pogody.

17.  Rodzice/opiekunowie zaopatrują dziecko w niezbędne środki higieniczne używane przez nie.

18.  Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

19.  Osoba wyznaczona przez dyrektora  może przy wejściu do szkoły dokonywać pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

20.  Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej lub pomiar temperatury będzie podwyższony dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły.

21.  Pomoc nauczyciela pomaga dziecku rozebrać się z odzieży wierzchniej  pozostawiając ją  w wyznaczonym miejscu w szatni i zaprowadza dziecko do wyznaczonej sali lekcyjnej.

22.  Rodzic/ opiekun prawny o zadeklarowanej godzinie przychodzi do szkoły po dziecko.

23.  Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Szkole, które dostępne są na stronie internetowej szkoły i poświadczają podpisaniem oświadczenia ( załącznik 2), które dostarczają do wychowawców klas najpóźniej do 1 września

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Na czas pandemii  należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2.  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią trzeba pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 metra, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 3. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 4.  Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom, zgodnie z ustaleniami: za pomocą poczty elektronicznej,  SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 5.  Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 6. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  nauczycieli, innych pracowników szkoły należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkolyspecjalnespsk@o2.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numerem telefonu 34 3707955 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 7. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na www.szkolyspecjalnespsk@o2.pl   lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

.................................................

    (imię i nazwisko ucznia)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć”, będącą załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej SPSK im św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w/w procedur związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły lub przewozu przywożącego dziecko do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
 4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

-przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,

-w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 2. Nikt z członków naszej rodziny w ciągu 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem lub przebywającą w kwarantannie.
 3. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

 

 

..............................................                                           …………......................................

    (miejscowość, data)                                                       (podpis rodziców/opiekunów)

    (miejscowość, data)                                                       (podpis rodziców/opiekunów)