SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

 Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Od kandydatów do klas Branżowej Szkoły I Stopnia wymagane jest złożenie
w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. Zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  5. Zaświadczenie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych - wymagane tylko dla zawodu: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, sprzedawca
  6. Dokumentacja medyczna (karta szczepień, karta zdrowia).
  7. 2 zdjęcia (opisane).

O możliwości przyjęcia ucznia na wybrany kierunek kształcenia zawodowego decyduje orzeczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.


W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

REGULAMIN REKRUTACJI